OWS

Ogólne warunki sprzedaży

5 Days DEO, firma. s r.o., zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Koszycach I, sekcja: Sro, wstawka nr 43858 / V, z siedzibą: Mäsiarska 37, 040 01 Košice

jako sprzedawca (zwany dalej „sprzedawcą”), a z drugiej strony kupujący, który może być także konsumentem („kupującym”). Więcej informacji o sprzedawcy jest dostępnych na stronie www.5daysdeo.pl w sekcji „Kontakt”.

IČO: 51710021, DIČ: 2120759993 prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Słowackiej przez 5 Days DEO spol. S. s r.o., (zwane dalej „5 Daysi DEO”)

Niniejsze Ogólne Warunki 5 Days DEO (zwane dalej „OWH”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie Umowy Sprzedaży (zwanej dalej „US”) zawartej pomiędzy 5 Days  DEO jako Sprzedawcą (zwanym dalej „Sprzedawcą”) a inną osobą fizyczną („Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.5daysdeo.pl (zwanej dalej „Witryną”) za pośrednictwem interfejsu Witryny (zwanej dalej „Interfejsem sieciowym”).

OWS nie mają zastosowania do przypadków, w których osoba, która zamierza kupić towar od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojej niezależnej działalności.

Postanowienia inne niż OWS mogą być uzgodnione w umowie o partnerstwie. Różne ustalenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS. Postanowienia OWS są integralną częścią umowy o partnerstwie. US i OWS są napisane w języku słowackim. US można zawrzeć w języku polskim.

Kupujący jest zobowiązany potwierdzić swoją zgodę na te aktywne działania OWS w ramach swojej rejestracji dokonanej na stronie internetowej zgodnie z ust. 1.1 OWS.

Sprzedawca może jednostronnie zmienić lub zmienić treść OWS; niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z okresu poprzedniej wersji OWS.

1. ZAMAWIANIE

1.1 Przy zamawianiu towarów Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Informacje są aktualizowane przez Kupującego w przypadku każdej zmiany. Informacje podane przez Kupującego przy zamawianiu towarów są uważane przez Sprzedawcę za kompletne i aktualne.

1.2 Jeżeli klient zamówił już towar za pomocą usługi płatności gotówką przy odbiorze i nie odebrał zamówienia, Sprzedawca ma prawo nie wysłać kolejnego zamówienia gotówką przy odbiorze.

2. INFORMACJE I ZAMKNIĘCIE US

2.1 Prezentacja towarów umieszczonych na stronie internetowej Sprzedającego ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Nadawcy w odniesieniu do tych towarów.

2.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Wyświetlane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują, dopóki są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. To postanowienie nie ogranicza zdolności Sprzedawcy do zawarcia umowy płatniczej na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów.

2.4 Przy zamawianiu towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. W szczególności formularz zamówienia zawiera informacje o: i) zamówionych towarach (Kupujący wstawia zamówione towary do elektronicznego koszyka na zakupy w interfejsie sklepu internetowego); ii) sposób zapłaty ceny zakupu towaru, szczegóły wymaganej metody dostawy zamówionych towarów; oraz (iii) informacje o koszcie dostawy towarów. (zwane dalej „Zamówieniem”).

2.5 Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i poprawienia danych wprowadzonych do Zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez Kupującego do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. Informacje podane w Zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu to potwierdzenie e-mailem na adres e-mail Kupującego podany w Interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”).


2.6 W zależności od charakteru Zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedawca jest zawsze uprawniony do żądania od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. Pisemnie lub telefonicznie).

2.7 Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru Zamówienia przesłanego Kupującemu przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego.

2.8 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy płatniczej (koszt połączenia internetowego, koszt połączeń telefonicznych) ponosi Kupujący i koszty te nie mogą różnić się od stawki podstawowej.

3. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową płatniczą w następujący sposób:

(i) za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu;

ii) bezgotówkowe za pośrednictwem systemu płatności GoPay.

3.2 Sprzedawca dostarczy Kupującemu towary po cenie zakupu obowiązującej w momencie wysłania Zamówienia (tj. Gdy po wysłaniu Zamówienia pojawi się potwierdzenie „Twoje zamówienie na 5 Days DEO zostało zrealizowane”).

3.3 Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, za koszt dostawy rozumie się również cenę zakupu.

3.4 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla ust. 1. 3.6 OWS

dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

3.5 W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze cena zakupu jest wypłacana przewoźnikowi po otrzymaniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.

3.6 Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza jeśli Kupujący nie potwierdzi dodatkowo Zamówienia (sekcja 2.6 OWS), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego.

3.7 Wszelkie rabaty w cenie towarów przekazane Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone ze sobą.

3.8 Jeśli jest to zwyczajowe w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawne, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę – dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy zakupu. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiona Kupującemu przez Sprzedawcę po zapłaceniu ceny towaru i zostanie wysłana wraz z zamówionym towarem.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy. Nie. 102/2014 Coll., W sprawie ochrony konsumenta w sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umów zawieranych poza lokalem sprzedawcy oraz w sprawie zmiany i uzupełnienia niektórych lokali, ze zmianami (dalej zwane jako „ZOS”) nie jest możliwe między innymi odstąpienie od umowy zakupu dostawy towarów zmodyfikowanej zgodnie z życzeniem kupującego lub na własną rękę, z umowy zakupu dostawy towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami po dostarczeniu dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych oraz z umowy zakupu dotyczącej dostawy nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli ich oryginalne opakowanie zostało zepsute.

4.2 Jeżeli tak nie jest w ust. 4.1 OWS lub w każdym innym przypadku, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, Kupujący ma zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 ZOS jest uprawniony do odstąpienia od US w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, natomiast jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od UP musi zostać przesłane do Sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Kupujący może skorzystać ze wzoru dostarczonego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik nr. 1 OWS, w takim przypadku Sprzedawca potwierdza Kupującemu jego akceptację w formie tekstowej bez zbędnej zwłoki. Kupujący może wysłać wypłatę z UP między innymi na adres Sprzedającego: 5 Days DEO, spol. Ltd. org. Sekcja: Sro, Wstaw nr 43858 / V, z siedzibą pod adresem: Mäsiarska 37, 040 01 Košice – część Staré Mesto (Stare Miasto), 040 01 lub na adres e-mail Sprzedawcy: contact@5daysdeo.com

4.3 W przypadku wypłaty z karty kredytowej zgodnie z par. 4.2 OWS są anulowane od samego początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż czternaście (14) dni po takim odstąpieniu. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od US, Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na ich charakter towary nie mogą zostać zwrócone pocztą.


4.4 W przypadku wypłaty z karty kredytowej zgodnie z par. 4.2 Sprzedawca zwróci środki Sprzedawcy otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Sprzedawcy w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca je przyjął od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez Kupującego, gdy towary zostaną zwrócone przez Kupującego lub w inny sposób, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów dla Kupującego. Jeśli Kupujący odstąpi od US, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący zwróci mu towary lub udowodni, że wysłał towar do Sprzedającego.

4.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie z tytułu towarów z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.


4.6 W przypadkach, gdy Kupujący ma, zgodnie z § 7 ust. 1 ZOS jest uprawniony do odstąpienia od US, Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od US w dowolnym momencie, dopóki Kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

4.7 Jeśli Kupujący otrzyma podarunek wraz z Towarami, Umowa Darowizny Sprzedawcy i Kupującego zostaje zawarta z warunkiem podziału;

4.8 Jeżeli Kupujący chce ubiegać się o certyfikat gwarancji zwrotu pieniędzy, który jest zawarty w każdym 5 Days DEO pakiecie produktów, musi on spełniać wszystkie warunki określone w ulotce dla pakietu 5 Days DEO. Produkt musi nadal zawierać co najmniej 2/3 płynu, wysłany na adres wskazany w certyfikacie gwarancji zwrotu pieniędzy oraz blok lub dowód zakupu.

5. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

5.1 Towary są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem słowackiego urzędu pocztowego, przesyłką na adres Kupującego. Sprzedawca przetwarza każde zamówienie i wysyła towar do przewoźnika zwykle w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania odpowiedniego zamówienia. Jeśli jakikolwiek towar zostanie wyprzedany, Sprzedawca poinformuje Kupującego. Towary są dostarczane (dostarczane) tylko na terytorium Niemiec.

5.2 Koszty związane z dostawą towaru (koszty wysyłki i pakowania) ponosi Kupujący.

5.3 Jeżeli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

5.4 Jeżeli US jest zobowiązana przez US do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.

5.5 Nabywając towar od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów i niezwłocznego powiadomienia przewoźnika w przypadku jakichkolwiek wad. W przypadku naruszenia opakowania potwierdzającego nieuprawnione wejście do przesyłki, Kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

5.6 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać szczególnym warunkom dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez Sprzedawcę.

6. PRAWA BRAKUJĄCYCH PRAW

6.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące prawa do nienależytego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ZOS i przepisów szczególnych z późniejszymi zmianami).

6.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wysyłkę towaru po otrzymaniu. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za otrzymanie towaru przez:

(i) towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towary mają cechy, które opisał Sprzedawca lub producent lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i reklamy tego;

(ii) towary nadają się do celu wskazanego przez Sprzedawcę do ich użycia lub do którego towary tego samego rodzaju są powszechnie używane;

(iii) towary są zgodne z jakością lub projektem uzgodnionej próbki lub szablonu, jeżeli jakość lub projekt jest określony przez uzgodnioną próbkę lub model;

(iv) towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; i

(v) towary są zgodne z wymogami prawnymi.


6.3 Postanowienia, o których mowa w pkt 6.2. OWS nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, towarów używanych do wada odpowiadająca użytkowaniu lub zużyciu, które towar miał po przyjęciu przez Kupującego, a jeśli tak, to rodzaj towaru.

6.4 Towary są objęte okresem gwarancji odpowiadającym charakterowi towarów. Okres gwarancji jest podany na opakowaniu produktu (towaru), a jeśli gwarancji na opakowaniu produktu (towaru) nie ma na liście, to wynosi 24 miesiące. Na okres gwarancji podany na opakowaniu produktu (ów) Sprzedawca gwarantuje minimalny okres gwarancji 6 miesięcy. Wyjątkiem są towary wymienione w interfejsie internetowym sklepu w sekcji ZAKUP KORZYŚCI, w których okres gwarancji (wygaśnięcia) może być krótszy i zawsze jest podany dla odpowiednich towarów w tej sekcji. Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter sprzedawanych towarów (produkty kosmetyczne) towary muszą być przechowywane w temperaturach od 5 do 25 ° C.

6.5 Prawa z tytułu nieprawidłowego wykonania (roszczenia) są zgłaszane przez Kupującego u Sprzedawcy w ciągu 5 Days DEO, spol. Ltd. org. Sekcja: Sro, wstawka nr 43858 / V, z siedzibą: Mäsiarska 37, 040 01 Košice – część Staré Mesto (Stare Miasto), 040 01.

 W celu uzyskania dalszych informacji można skontaktować się ze sprzedawcą na adres e-mail i numer telefonu, o których mowa w pkt 1. 10.5 OWS. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego reklamowany towar. Reklamacja, w tym usunięcie wady, zostanie dostarczona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inaczej.

6.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą podlegać Procedurze składania reklamacji przez Sprzedawcę.

7.0 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

7.1 Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.

7.2 Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich z CA jest zgodne z ustawą. Nie. W sprawie alternatywnego rozwiązania sporów konsumenckich oraz zmian i suplementów do niektórych ustaw, ze zmianami (zwanymi dalej „ZADR”), jest odpowiednia słowacka inspekcja handlowa, IČO: 17 33 19 27, z siedzibą pod adresem Prievozská 32, 827 99 Bratysława 27, adres internetowy: www.soi.sk lub odpowiedni upoważniony podmiot prawny wpisany na listę zgodnie z § 5 ust. 2 ZADR.

7.3 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu przeprowadzana jest w ramach swoich kompetencji przez odpowiedni Urząd Licencyjny. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej. Słowacka Inspekcja Handlowa sprawuje w ograniczonym zakresie nadzór nad przestrzeganiem ustawy. Nie. 250/2007 Coll., O ochronie konsumentów i zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami.

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

8.1 Polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Sprzedawcy w Witrynie (w szczególności przetwarzanie danych osobowych, takich jak informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Kupującego) są zawarte w Polityce prywatności osobno.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Kupujący może być doręczony na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub wymieniony przez kupującego w zamówieniu.

9.2 KZ, w tym OWS, jest archiwizowane przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępne.

9.3 Związki nieuregulowane niniejszymi OWS podlegają odpowiednim przepisom ustawy. Nie. 40/1964 Coll., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, Ustawa. Nie. 22/2004 Coll. O handlu elektronicznym i zmianie ustawy nr. 128/2002 Coll. w sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz w sprawie zmian i uzupełnień niektórych aktów, zmienionej ustawą nr. 284/2002 Coll. i ZOS.

9.4 Jeśli którekolwiek postanowienie OWS jest nieważne lub nieskuteczne lub staje się takie, zamiast nieważnego postanowienia, postanowienie, które ma znaczenie dla nieważnego postanowienia, jest jak najbliższe. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu pozostaje bez uszczerbku dla ważności innych przepisów. Zmiany i uzupełnienia do US lub OWS wymagają formy pisemnej.

9.5 Dane kontaktowe sprzedawcy: 5 Days DEO, spol. s r.o., org. Mäsiarska 37, 040 01 Koszyce, adres e-mail contact@5daysdeo.com, telefon: 00421948 227 590.

  9.6 Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 01.03.2019.